ZO SCHK Litvínov 5

Staňte se členem ZO

Postup při přijímání člena:

Kontaktujte naši jednatelku. Zájemce vyplní přihlášku a zaplatí členský příspěvek. Obdrží průkazku člena a členské známky.

Organizace očekává od svých členů spolupráci při organizování MVK , pozitivní propagaci organizace na veřejnosti, aktivní účast na činnosti organizace.

Organizace nabízí členům možnost sebevzdělávání, založení chovné stanice a chov koček s průkazem původu, výstavní činnost, prezentaci na www stránkách ZO, zastoupení ve vyšších orgánech SCHK.Výňatek ze Stanov ČSCH:

§ 5 Vznik členství

1. Členství jednotlivců (fyzických osob) ve Svazu je dobrovolné a je založeno v jedné základní organizaci. Členem se může stát každý, kdo souhlasí se Stanovami a chce se na činnosti Svazu podílet.

2. Členství vzniká schválením přihlášky na členské schůzi základní organizace a zaplacením členského příspěvku. Průkazem o členství je platná členská legitimace.

3. Členové Svazu do 18 let věku působí v organizaci pod vedením zkušených chovatelů a mohou zakládat chovatelské kroužky mladých.

4. Členové, kteří se zabývají chovem zvířat více druhů či plemen, mohou své členství registrovat v dalších specializovaných základních organizacích nebo chovatelských klubech. Zde platí účelové příspěvky podle usnesení organizace.

5. Členy Svazu mohou být rovněž občané, kteří mají o chovatelství zájem, i když sami chovateli nejsou.

6. Členy Svazu se mohou stát i právnické osoby (kolektivy), případně jejich organizační jednotky oprávněné jednat svým jménem, s podmínkami sjednanými v dohodách podle odbornosti.

7. Udělení čestného členství přísluší členské schůzi základní organizace.

8. Členy Svazu mohou být i cizí státní příslušníci pokud splňují všechny podmínky pro vznik členství.

§ 6 Členská práva jednotlivců

Členové Svazu mají právo:

1. Účastnit se členských schůzí svých základních organizací a od 18 let věku hlasovat.

2. Volit a od 18 let věku být volen do všech orgánů Svazu.

3. Všestranně se podílet na činnosti Svazu, pracovat pro Svaz, využívat výhod, prostředků a zařízení Svazu.

4. Vznášet návrhy, podněty, dotazy, stížnosti orgánům Svazu.

5. Odvolávat se proti rozhodnutím vydaným v neprospěch člena.

6. Získat vyznamenání Svazu.

§ 7 Členské povinnosti jednotlivců

1. Základní povinností člena je dodržovat Stanovy a prováděcí předpisy k nim, usnesení orgánů, dbát zájmů Svazu, platit členské a účelové příspěvky.

2. Aktivně se zúčastňovat jednání v organizaci, případně aktivně působit ve funkcích Svazu.

3. Rozšiřovat své odborné znalosti, zajišťovat ochranu a zdraví zvířat, přispívat k tvorbě životního prostředí.

4. Značit a evidovat svá zvířata prostředky a způsobem stanoveným zákonnými předpisy, případně Svazem a vystavovat zvířata na výstavách.

5. Zřizovat a udržovat pro zvířata chovatelská zařízení tak, aby odpovídala potřebám chovu a obecně platným předpisům. Uplatňovat ohleduplný přístup ke zvířatům v souladu se zákonem o ochraně zvířat.

6. Usilovat o dobré vzájemné vztahy mezi členy Svazu a chovateli vůbec.

Za porušení povinností člena mohou být ukládána kárná opatření podle Kárného řádu.

§ 8 Zánik členství

Členství jednotlivce ve Svazu zaniká:

- vystoupením sděleným písemně základní organizaci,
- vyloučením podle Kárného řádu,
- výmazem z evidence z důvodu nezaplacení členského příspěvku,
- úmrtím.

Kompletní znění Stanov najdete webových stránkách Českého svazu chovatelů.

 
© ZO Litvínov 5 / 2008. All rights reserved / Admin